Vb.net DLL İnjector Yapımı


Visual Basic ve .NET Framework    Visual Basic ve .NET Framework İle İlgili Paylaşım Kategorisi

Yazar: x60    0 Yorum    569 Görüntüleme
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy

Paylaşım Tarihi: 18.03.2016, 19:39:01 #1
x60 #Requiem
Cezalı Üye
Status: Çevrimdışı Yorumları:544 Konuları:160 Kayıt Tarihi:18.11.2015

Bugün sizlere Vb.net ile DLL İnjector yapımını gösterecegim

Form'a Eklenicek İtemler

* 2 Textbox

* 1 Button
* 1 Timer
* 1 OpenFileDialog
* 1 Label

Forma girilecek kod :


PHP Kod:
button1.text = "Dll Bul"
label1.text = "Dosyalar Aranıyor..."
timer1.interval = 50
timer1.start() 


Timer 1'e girilecek kod 

PHP Kod:
1
2
3
4
5
6
7
If IO.File.Exists(OpenFileDialog1.FileName) Then Dim TargetProcess As Process() = Process.GetProcessesByName(TextBox1.Text) 
If TargetProcess.Length = 0 Then 
Me.Label1.Text = ("Lütfen Bekleyin : " + TextBox1.Text + ".exe") Else Timer1.Stop() Me.Label1.Text = "Başarıyla İnjectlendi.." 
Call Inject() 
End If 
Else 
End If 


Buton 1'e Girilecek Kod 


PHP Kod:
OpenFileDialog1.Filter = "DLL (*.dll) |*.dll|(*.*) |*.*" OpenFileDialog1.ShowDialog()
Dim FileName As String
FileName = OpenFileDialog1.FileName.Substring(OpenFileDialog1.FileName.LastIndexOf("")) 
Dim DllFileName As String = FileName.Replace("","") 
Me.TextBox2.Text = (DllFileName) Form'un Public Class Girilecek Kod :


PHP Kod:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
Private TargetProcessHandle As Integer
Private pfnStartAddr As Integer
Private pszLibFileRemote As String
Private TargetBufferSize As Integer
Public Const PROCESS_VM_READ = &H10
Public Const TH32CS_SNAPPROCESS = &H2
Public Const MEM_COMMIT = 4096
Public Const PAGE_READWRITE = 4
Public Const PROCESS_CREATE_THREAD = (&H2)
Public Const PROCESS_VM_OPERATION = (&H8)
Public Const PROCESS_VM_WRITE = (&H20)
Dim DLLFileName As String
Public Declare Function ReadProcessMemory Lib "kernel32" ( _
ByVal hProcess As Integer, _
ByVal lpBaseAddress As Integer, _
ByVal lpBuffer As String, _
ByVal nSize As Integer, _
ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Integer
Public Declare Function LoadLibrary Lib "kernel32" Alias "LoadLibraryA" ( _
ByVal lpLibFileName As String) As Integer
Public Declare Function VirtualAllocEx Lib "kernel32" ( _
ByVal hProcess As Integer, _
ByVal lpAddress As Integer, _
ByVal dwSize As Integer, _
ByVal flAllocationType As Integer, _
ByVal flProtect As Integer) As Integer
Public Declare Function WriteProcessMemory Lib "kernel32" ( _
ByVal hProcess As Integer, _
ByVal lpBaseAddress As Integer, _
ByVal lpBuffer As String, _
ByVal nSize As Integer, _
ByRef lpNumberOfBytesWritten As Integer) As Integer
Public Declare Function GetProcAddress Lib "kernel32" ( _
ByVal hModule As Integer, ByVal lpProcName As String) As Integer
Private Declare Function GetModuleHandle Lib "Kernel32" Alias "GetModuleHandleA" ( _
ByVal lpModuleName As String) As Integer
Public Declare Function CreateRemoteThread Lib "kernel32" ( _
ByVal hProcess As Integer, _
ByVal lpThreadAttributes As Integer, _
ByVal dwStackSize As Integer, _
ByVal lpStartAddress As Integer, _
ByVal lpParameter As Integer, _
ByVal dwCreationFlags As Integer, _
ByRef lpThreadId As Integer) As Integer
Public Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" ( _
ByVal dwDesiredAccess As Integer, _
ByVal bInheritHandle As Integer, _
ByVal dwProcessId As Integer) As Integer
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" ( _
ByVal lpClassName As String, _
ByVal lpWindowName As String) As Integer
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" Alias "CloseHandleA" ( _
ByVal hObject As Integer) As Integer
Dim ExeName As String = IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(Application.ExecutablePath)
Private Sub Inject()
On Error GoTo 1If error occurs, app will close without any error messages
Timer1.Stop()
Dim TargetProcess As Process() = Process.GetProcessesByName(TextBox1.Text)
TargetProcessHandle = OpenProcess(PROCESS_CREATE_THREAD Or PROCESS_VM_OPERATION Or PROCESS_VM_WRITE, False, TargetProcess(0).Id)
pszLibFileRemote = OpenFileDialog1.FileName
pfnStartAddr = GetProcAddress(GetModuleHandle("Kernel32"), "LoadLibraryA")
TargetBufferSize = 1 + Len(pszLibFileRemote)
Dim Rtn As Integer
Dim LoadLibParamAdr As Integer
LoadLibParamAdr = VirtualAllocEx(TargetProcessHandle, 0, TargetBufferSize, MEM_COMMIT, PAGE_READWRITE)
Rtn = WriteProcessMemory(TargetProcessHandle, LoadLibParamAdr, pszLibFileRemote, TargetBufferSize, 0)
CreateRemoteThread(TargetProcessHandle, 0, 0, pfnStartAddr, LoadLibParamAdr, 0, 0)
CloseHandle(TargetProcessHandle)
1: Me.Show()
End Sub Aradığınızı Bulamadınız Mı ?

Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi